Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Trung
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Trung
Bà Lê Thị Phương Loan
Ủy viên HĐQT
Bà Lê Thị Phương Loan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Ông Hồ Song Ngọc
Ủy viên HĐQT
Ông Hồ Song Ngọc
Ông Phạm Quốc Thắng
Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Quốc Thắng
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Ủy viên HĐQT
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Ông Đoàn Danh Tuấn
Ủy viên HĐQT
Ông Đoàn Danh Tuấn
Ông Ngô Văn Sinh
Ủy viên HĐQT
Ông Ngô Văn Sinh

Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Năng Tín
Trưởng BKS
Ông Nguyễn Năng Tín
Bà Đinh Thị Thảo Ly
Thành viên BKS
Bà Đinh Thị Thảo Ly
Ông Hoàng Duy Nhất
Thành viên BKS
Ông Hoàng Duy Nhất

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Hồ Song Ngọc
Tổng Giám Đốc
Ông Hồ Song Ngọc
Ông Phạm Quốc Thắng
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Phạm Quốc Thắng
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Ông Nguyễn Văn Đại
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Văn Đại