Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Trung
Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Trung
Bà Lê Thị Phương Loan
Ủy viên HĐQT
Bà Lê Thị Phương Loan
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Ủy viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
Ông Hồ Song Ngọc
Ủy viên HĐQT
Ông Hồ Song Ngọc
Ông Phạm Quốc Thắng
Ủy viên HĐQT
Ông Phạm Quốc Thắng
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Ủy viên HĐQT
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Ông Đoàn Danh Tuấn
Ủy viên HĐQT
Ông Đoàn Danh Tuấn
Ông Ngô Văn Sinh
Ủy viên HĐQT
Ông Ngô Văn Sinh

Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Khoa Nguyên
Trưởng BKS
Bà Lê Thị Khoa Nguyên
Ông Nguyễn Năng Tín
Ủy viên BKS
Ông Nguyễn Năng Tín
Bà Lâm Duy Thùy Linh
Ủy viên BKS
Bà Lâm Duy Thùy Linh
Chị Nguyễn Phước Thị Túy Hà
Ủy viên BKS
Chị Nguyễn Phước Thị Túy Hà

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Hồ Song Ngọc
Tổng Giám Đốc
Ông Hồ Song Ngọc
Ông Phạm Quốc Thắng
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Phạm Quốc Thắng
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Đoàn Vĩnh Phước
Ông Nguyễn Văn Đại
Phó Tổng Giám Đốc
Ông Nguyễn Văn Đại